Et sammenhængende Fyn – infrastruktur, bolig og liv

Der findes ikke et enkelt greb, som kan genskabe det sammenhængende Danmark. Vi får ikke løst ubalancen mellem storbyerne og resten af landet kun ved at flytte en styrelse hist og en uddannelsesinstitution pist, men ved at sikre god fysisk og digital infrastruktur overalt, støtte lokale, bæredygtige erhvervseventyr, styrke det kommunale selvstyre og den kommunale økonomi og understøtte stærke fællesskaber i lokalsamfundet

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Bedre forhold for cyklisme – både i byen og på landet
  • Ny cykelpulje – mindre medfinansiering fra små kommuner, så de også får mulighed for at udbygge deres cykelstinet.
 • Landevejsprincippet – billigere færger til småøerne.
  • Fortsættelse af processen med indfasning af landevejsprincippet, hvor en kilometer til vands koster det samme som en kilometer til lands – men med fokus på de fastboende, snarere end turisterne.
 • Styrkelse af den fleksible kollektive trafik over hele Fyn
  • Små eldrevne busser og offentlige el-delebilordninger i alle landkommuner
  • Styrkelse af pendler-togdriften lokalt på Fyn, både med hensyn til rejsetid og komfort
  • Sammentænkning af kollektiv og individuel transport – det skal være nemt at kombinere transportformer
 • Praktik- og elevpladser på håndværks- og erhvervsuddannelser uden for de store byer
  • Krav om praktik- og elevpladser ved alle større anlægsopgaver, som det offentlige er involveret i
  • Øget støtte til elevers transport mellem bolig og virksomhed
 • Fokus på fuld 5G overalt i landet, i stedet for bredbåndspuljer
  • Ordentlige dækningskrav ved 5G-auktionerne, og krav om, at hvis de private udbydere skal have opgaven, skal de også levere til alle I Danmark
  • Økonomiske konsekvenser for teleselskaber, der ikke overholder dækningskravet
 • Større fleksibilitet i budgetloven – reelt kommunalt selvstyre
  • Udfasning af anlægsloftet
  • Udfasning af servicerammen
 • Delt kommunalskat – delvis kommuneskat ved eje af fritidsboliger
  • 10% kommunalskat betales i den kommune, hvor man ejer fritidsbolig (ejer man flere, så der hvor den dyreste ligger)
 • Tilbagerulning af “Ghettopakken”
  • Alle danskere skal kunne bosætte sig hvor de ønsker det – både i by og på land.
  • Brugbare boliger skal ikke rives ned
  • Udviklingen af trygge og gode boligområder skal ske gennem massive investeringer i sociale indsatser, jobskabelse og styrkelse af fællesskab og ejerskab.
 • Nedbringelse af trafikken over Fyn
  • Fuldbilsrabat på Storebælt
  • Undersøgelse af muligheden for en ren togforbindelse over Kattegat, så gennemfartstrafikken ledes udenom Fyn, samtidig med at der skabes et attraktivt alternativ til privatbilisme på tværs af Danmark.

Klima og miljø

Det er først og fremmest et politisk ansvar at sikre, at vi som samfund bevæger os mod grøn bæredygtighed. Det private erhvervsliv er allerede godt i gang, men skal vi lykkes med at sikre vores børns  fremtid, skal politikerne gå forrest i at sikre omstillingen. Vi skal sætte bæredygtigheden først i afgiftspolitik, transportpolitik, erhvervspolitik, landbrugspolitik, og vi skal altid undersøge klimaeffekten af ethvert politisk forslag. Alternativet vil afsætte 80 mia. kr. til grøn omstilling, skabe et nyt grønt superministerium, indføre CO2-afgifter på både produktion og forbrug. Vi har som mål, at Danmark skal være fossilfrit i 2035

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Bæredygtigt offentligt indkøb
  • Alle offentlig indkøbere klædes på til at udnytte mulighederne i udbudsreglerne fuldtud til at fremme bæredygtige og lokalt producerede indkøb
  • Overgangsvarer, der produceres i perioden hvor der omlægges til klimavenlig produktion, prioriteres
  • Indfasning over en 5-års periode af 90% økologisk fødevareindkøb i det offentlige
  • Krav om klimavenlige tilbud i alle kategorier i SKI-systemet (Statens og Kommunernes Indkøbsservice)
 • Vedvarende energi i det offentlige
  • Mulighed for at kommuner kan lave solcelleanlæg, der ikke skal udskilles som virksomhed.
  • Alle nye offentlige bygninger skal opføres med soltag
  • Offentligt byggeri skal være klimacertificeret, som minimum med den tyske DGNB-standard (jvf. f.eks. Middelfart Rådhus)
 • Afgifter, der afspejler varernes reelle klimabelastning 
  • CO2-mærkning på fødevarer skal ikke være frivillig, som regeringen foreslår. Værktøjerne findes allerede – de skal bare bruges!
  • Social balance: Statens samlede afgiftsprovenu skal være uændret – dvs. når afgifterne øges nogle steder skal de sænkes andre steder. Eller de øgede indtægter skal bruges på løft af bundfradraget og andre socialt udlignende tiltag
 • Højere afgifter på pesticider og forbud mod brug ved vandboringer 
  • Afgifterne kan også lægges på i detailledet, hvilket vil udligne prisforskelle til bæredygtigt producerede varer
 • Fritagelse for jordbeskatning af visse naturområder, feks §3-arealer samt  skov, der tinglyses som urørt, og krat, der er registreret som natur.
 • Indførelse af 20% naturzone i planloven
 • Afgifter på flyrejser
  • Progressive afgifter, så den første årlige rejse er afgiftsfritaget og derefter stiger afgiften jo flere gange, man flyver. Dette for at modvirke social slagside. Alternativt kompenseres ved andre socialt balancerende tiltag.
 • Ren togforbindelse over Kattegat skal undersøges med henblik på
  • Økonomi
  • Reduktion af biltrafik over Fyn
  • Unødvendiggørelse af det tredje spor på den fynske motorvej
  • CO2-besparelsespotentiale

Ulighed og trivsel

I Danmark skal alle have lige muligheder for at skabe sig det gode liv, vi ønsker hver især. Og alle skal opleve at blive taget alvorligt og mødt med anerkendelse og respekt, uanset hvordan de passer ind i samfundets kasser og systemer. Derfor skal vi fundamentalt gentænke vores beskæftigelsessystem – og vi skal styrke indsatserne markant mod fattigdom, social kontrol, negativ social arv og ensomhed. Vi skal også fjerne alle puljerne og i stedet sætte gang i langsigtede, solide, sociale indsatser.

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Etablering af midlertidige boligformer – fra bænk til bolig 
  • Boformer, der udvikles i samarbejde med hjemløse
 • Henimod borgerløn:
  • I første omgang fjerne kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse. Kontanthjælp uden modkrav og afskaffelse af kontrolsystemerne gennemføres på beskæftigelsesområdet
  • På længeres sigt indføres ubetinget basisindkomst til alle borgere i Danmark
 • Alle nye boligområder skal bygges med mindst 30% almene boliger, og altid med blandede størrelser og prisniveauer, så vi skaber socialt mangfoldige byer.
 • Styrkelse af de faglige ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser, væk med omprioriteringsbidraget og ind med et tættere samarbejde mellem virksomheder og grundskoler
 • Reduktion af brugerbetaling i sundhedsvæsenet og ligestilling af psykiske og fysiske sygdomme og lidelser (gratis psykologhjælp, mere sammenhængende indsatser i psykiatrien, gratis tandpleje for alle, mv.)
 • Opgør med konkurrencestaten: Skru ned for kontrollen i det offentlige og giv medarbejderne større selvbestemmelse, afskaf de nationale tests i folkeskolen og fremdriftsreformen på universiteterne.

Erhverv og vækst 

Der er ikke nogen modsætning mellem et blomstrende erhvervsliv med virksomheder i alle størrelser og en omstilling til et bæredygtigt samfund. Tværtimod! Selvfølgelig har enhver virksomhed en økonomisk bundlinje, der skal hænge sammen. Men inddragelse af den sociale bundlinje og den grønne bundlinje er faktisk en mulighed for at skabe en sundere og mere bæredygtig økonomi – også for erhvervslivet. 

Jeg vil arbejde for, at det lokale erhvervsliv kan deltage som aktive partnere i udviklingen af bæredygtige lokalsamfund, i et samspil mellem det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet omkring realiseringen af FNs 17 Verdensmål på Fyn.

Jeg vil også arbejde for:

 • Støtte til dansk produktion af proteinfoder som erstatning for importeret soja gennem omlægning af uddelingen af landbrugsstøttemidler
 • Støtte til omlægning til klimavenlig produktion i alle brancher, som har markante klimaaftryk (landbrug, byggeri, transport). Evt. i form at rentefrie lån, som betales tilbage når fortjenesten kommer
 • Indførelse af klima-certificering for alle brancher, som producerer eller transporterer varer
 • Støtte til etablering af nye virksomhedsformer, særligt udenfor de store byer, herunder fællesskabsorienterede ejerstrukturer, udvidelse af generationsskiftebegrebet, mv.
 • Fradrag til iværksættere i de første 2 år 
 • Fremskudt erhvervsrådgivning til lokale virksomheder med fokus på overlevelse og værdikæder frem for traditionel vækst
 • Målretning af erhvervsstøttemidler og innovationsmidler til strategiske samarbejder mellem erhvervsliv og offentlig sektor om udvikling og implementering af bæredygtige samfundsløsninger
 • Bæredygtigt landbrug: Statsfinansierede lån til førstegangskøbere og oprettelse af en jordfond, der køber konkursramte landbrug og udstykker dem til økologisk produktion

Sundhed og trivsel 

Sundhed handler ikke kun om at kunne komme hurtigt på hospitalet. Vi skal have en mere sammenhængende sundhedsopfattelse, hvor vi får det hele med, så vi ikke bruger sundhedssystemet til at reparere de fejl, vi begår andre steder i samfundet. Sunde og rene fødevarer, trygge og sikre arbejdspladser, der ikke nedslider os fysisk og psykisk og lige muligheder for at alle kan deltage i idrætsaktiviteter mv. kan frigøre mange midler i sundhedssystemet, som kan bruges bedre.

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Gratis psykologhjælp til unge
 • Årlig psykiatrimilliard 
 • Sænk momsen på frugt og grønt
 • Udfas brug af pesticider
 • Indfør økologi i offentlige køkkener
 • Hæv tobaks-, sodavands- og alkoholafgifterne markant
 • Skab mere trivsels- og familievenlige arbejdslivsrammer, fx livslang timebankmodel, øremærket barsel til mænd, bedre lokale pasningsmuligheder og flere omsorgsdage
 • Pensionstidspunktet skal afgøres af antallet af år på arbejdsmarkedet, ikke af alder. Derved får de, som starter tidligt på arbejdsmarkedet, mulighed for at trække sig, før de er slidt ned.

Fordeling og fælleskasse

Danmark skal være et retfærdigt og solidarisk land at leve i. Der findes fattigdom i Danmark – og den er oven i købet stigende! Det skal vi have gjort noget ved. Ægte frihed har vi ikke, når det er et ideal at rage til sig hvor man kan eller tromle andre fordi man har de økonomiske ressourcer til det. Vi skal tværtimod bruge fælleskassen til at give lige muligheder for, at alle mennesker kan skabe det gode liv for sig selv og de nære fællesskaber, man indgår i. Jeg vil ikke være med til at friholde enkelte vælgergrupper fra at bidrage på et retfærdigt niveau til fælleskassen, bare fordi de har den stærkeste stemme eller den dyreste advokat.

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Omfordeling fra rig til fattig ved at sænke skatten på de laveste indkomster og fordoble den grønne check
 • Der skal indføres en ny progressiv arveafgift, formueskat, skat på finansielle transaktioner og flere grønne afgifter, så de, der sviner mest, betaler for den klimabelastning, de påfører fællesskabet.
 • Jeg vil hæve bundfradraget så det balancerer de klimarelaterede afgifter
 • Jeg vil i det hele taget forskyde vægten i Fælleskassen fra skat på arbejde til skat på formue og ressourcebelastning

Arbejde og liv

Vi har lige nu fantastiske muligheder for at gentænke den måde, vi arbejder på. Vi skal skabe bedre rammer for at mennesker kan sammensætte arbejdslivet gennem hele livet, så det medvirker til et liv i balance. Jeg vil arbejde for et samfund, hvor enhver har mulighed for at kombinere lønarbejde med selvstændig foretagsomhed, hvor man kan have mere end ét karriereforløb og hvor arbejdsfrie perioder ikke er noget, man skammer sig over. For der er en stor mangfoldighed af muligheder for at bidrage til vores fælles velstand, og dem kan vi allesammen få gavn af.

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Øremærket barsel til mænd
 • Kortere og mere fleksibel arbejdsuge
 • Ligelønspulje og krav om dokumentation af ligeløn i store og mellemstore private virksomheder (efter islandsk forbillede)
 • Tysk pensionsmodel (antal år på arbejdsmarkedet i stedet for alder)

Skole, uddannelse og forskning

Skoler og uddannelsesinstitutioner skal være det enkelte menneskes vej til at opfylde de drømme og mål, man har – ikke bare være samlebånd for produktion af arbejdskraft. Dygtige mennesker drives af nysgerrighed, ikke af politikeres ukvalificerede bud på, hvad der måske kan blive en god forretning i en fjern fremtid. Vi skal styrke den frie forskning og det nære samspil mellem forskning og samfund. Der opstår udvikling og velstand, når forskerne får lov til at åbne vores øjne for ting, vi slet ikke vidste, vi havde brug for.

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Afskaf nationale test i folkeskolen
 • Drop fremdriftsreformen og uddannelsesloftet
 • Stop omprioriteringsbidragene og giv mere frihed til skoler og uddannelsessteder 
 • 200 mio. kr. årligt til udvikling af erhvervsuddannelserne,
 • Flere penge til energi- og klimaforskning

Ret og menneske 

Retsbevidsthed er følelsen af, at man lever i et samfund, der er retfærdigt. Der skal selvfølgelig være mærkbare konsekvenser af at overtræde de fælles spilleregler, men det skal hele tiden ske med fornuften som rettesnor. Jo mere velfungerende borgere i trivsel et samfund har, jo bedre fungerer det. Derfor skal fasthed og konsekvens altid balanceres med samfundets behov for at skabe rammer for en bedre og mere tryg tilværelse. Straf for straffens egen skyld virker simpelthen ikke! Men princippet om retfærdighed skal gælde for alle. Både når man som individ forbryder sig mod de love, vi i fællesskab er blevet enige om og når virksomheder og offentlige institutioner bevæger sig uden for lovens rammer.

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Mindre overvågning og mere datasikkerhed (stop logning og masseovervågning)
 • Styrket datasikkerhed i det offentlige
 • Ret til kontrol over egne data
 • Bedre hjælp til ofre og mere fokus på forebyggelse og resocialisering 
 • Generelt ønsker jeg et serviceeftersyn af retsstaten, fordi den individuelle frihed er udsat for stigende pres og overgreb (burkalov, ghettopakke samt lovgivning om at give håndtryk ved statsborgerskab, etc.)

Sameksistens i Danmark

Det er helt reelt at være bekymret for, om vores land kan bevare sin tryghed og sammenhængskraft i en globaliseret verden. Men vi danskere har jo altid fået vores styrke fra netop det at være forskellige. I Danmark er der selvfølgelig ikke plads til alle verdens mennesker, men der skal være lige muligheder for alle os, der er her. Lige muligheder for at leve på den mangfoldighed af måder, vi har lyst til. Når bare vi som borgere, virksomheder og institutioner overholder nogle universelle forpligtelser, som gælder for alle i det danske samfund: Ingen tvang og overgreb mod andre, respekt for fællesskabet samt at yde vores bidrag til fælleskassen. Kan vi ikke blive enige om, hvor mange mennesker vi skal modtage udefra, må i hvert tilfælde blive være enige om at skabe verdens bedste integration.

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • Genindførelse af FN’s kvoteflygtningeordning
 • Afskaf den lave hjemsendelsesydelse
 • Styrk indsatsen med sprog, uddannelse og hurtigere jobparathed – og stil rimelige krav om, at de som kommer hertil, er indstillet på at spille med
 • Etik og ordentlighed skal styre vores lovgivning i Danmark: Ingen love må være rettet mod bestemte etniske eller kulturelle grupper, uanset om det med spidsfindige juristers hjælp kan lade sig gøre at sno sig udenom konventionerne

Kultur og fællesskaber

Et samfund er kultur. Det er kunstarterne, det er arvestykkerne, det er vores historie, det er medierne, det er maden vi spiser og festerne vi holder. Men kulturen skal også binde os sammen i fremtiden. Jeg lægger vægt på at bevare vores kulturelle arv, men vil også arbejde for, at kulturen bliver ved med at være frodig og nyskabende, provokerende og inviterende. For sådan har vi danskere altid været og sådan skal vi også være i fremtiden. Derfor er det også magtpåliggende for mig, at alle får lige mulighed for at boltre sig i kultur, så vi bliver ved med have noget at være fælles om i al vores forskellighed.

Jeg vil blandt andet arbejde for:

 • En årlig milliard til styrkelse af kulturen i Danmark
 • Stop omprioriteringsbidraget/de årlige besparelser på kulturinstitutioner
 • Kulturklippekort til unge og flygtninge
 • Styrkelse af folkebibliotekerne som kulturelle centre i lokalsamfundet
 • Flere penge til udøvende kunstnere og Statens kunstværksteder